Inspireren, informeren en mediteren 2017-2018
Ook dit jaar hebben we weer een programma samengesteld waarmee we u hopen te inspireren en informeren en mogelijk leidt het zelfs tot overdenken / mediteren.

Thema seizoen 2017-2018: Geloog in duurzaamheid

Duurzaamheid is een thema dat je overal tegen komt.  Het gaat van afval scheiden, de manier waarop je je boodschappen doet, tot aan de kabinetsformatie. Hier in Krimpen zijn velen met het thema duurzaamheid bezig als het gaat om verduurzaming van bedrijven, het duurzaam maken van je woning en zelfs de inrichting van de hele Krimpenerwaard.
Dit seizoen maken we kennis met wat er onder ons en om ons heen leeft. We verdiepen ons in de motivatie waarom je aan duurzaamheid zou willen doen. Hoe staan we daar vanuit geloof in? God heeft ons de aarde toevertrouwd om die te bewerken en bewaren; wat betekent dat voor ons? Verschillende mensen die actief zijn op dit gebied zullen aan het woord komen. We kunnen hen ontmoeten tijdens de duurzaamheidsmarkt die het seizoen afsluit of moeten we zeggen: de deur openzet naar een vervolg?


“Wat voor soort wereld willen wij doorgeven
aan hen
die na ons zullen komen,
aan de kinderen die aan het opgroeien zijn?”
    (Laudato Si 160).

 

 


Eerste thema-avond: Een duurzame toekomst voor de Krimpenerwaard

Als je door de Krimpenerwaard fietst lijkt het alsof het landschap eeuwenoud is. Als je beter kijkt zie je de agrarische bedrijven, de steden en de dorpendoor mensen gebouwd en realiseer je je dat er polders gemaakt zijn en kanalen gegraven. Telkens hebben mensen bedacht hoe ze het land kunnen gebruiken.

Ook nu zijn er ontwikkelingen: het aantal agrarische bedrijven neemt af, de bevolking in de regio Rijnmond groeit en de waterspiegel stijgt, om maar een paar zaken te noemen.
Riek Bakker, stedenbouwkundige en inwoner van Berkenwoude nam het initiatief om met elkaar na te denken over de toekomst van de Krimpenerwaard. Een baanbrekend project kwam van de grond waarin gemeenten, waterschappen maar ook burgers en ondernemers dachten en spraken over de toekomst van de Krimpenerwaard; ook de koning kwam het project onlangs bezoeken.

We zijn verheugd dat Riek Bakker in ons midden zal zijn om te vertellen over de aanstekelijke visie die ontwikkeld is, waarin allerlei terreinen van het leven in de Krimpenerwaard samenkomen en er aansprekende ideeën opgepakt worden. Bakker c.s. vinden het waardevol om met ons als kerken in gesprek te gaan. Nu wij dit jaar nadenken over duurzaamheid is dit een uitgelezen kans om duurzaamheid handen en voeten te geven en ons te verbinden met velen die hier al bij betrokken zijn. Wie weet ontstaan er deze avond wel nieuwe ideeën.

Datum: 7 november 2017
Tijd: 20.00- 22.00 uur
Plaats: De Wingerd,
Populierenlaan 90a
Inleider: Riek Bakker
Opgave bij: Huig Maaskant, hfmaaskant@caiway.nl
Dit is de eerste avond in het kader van het thema
Duurzaamheid van de Raad van Kerken in
Krimpen aan den IJssel

Tweede thema-avond: Debatavond over geloof en duurzaamheid

Hoe gaan we om met de aarde, Gods schepping?

Duurzaamheid is een thema dat je overal tegen komt.  Het gaat van afval scheiden, de manier waarop je je boodschappen doet, tot aan de kabinets-formatie. Het inzicht groeit dat de vraag hoe we omgaan met de aarde urgent is. Hoe staan we daar als gelovigen in? Zien we de aarde vooral als een instru-ment dat we kunnen bewerken? Of voelen we ons meer geroepen de aarde te bewaren?

In het document ‘Laudato Si'  roept paus Franciscus 'alle mensen van goede wil' op om met respect en eerbied om te gaan met de Aarde en de armen. Hij roept zelfs op tot een ‘ecologische bekering’.

Fred van Iersel, diaken in de Katholieke kerk en verbonden aan de Tilburg School of Theology en voorzitter van de beraadgroep Samenlevings-vraagstukken van de Raad van Kerken, zal ons over dit bijzondere document vertellen en laten zien hoe het mensen in beweging zet. We zullen met hem in debat gaan over de vraag wat geloof ons zegt over duurzaamheid. Enkele mensen uit Krimpen zullen vertellen hoe ze hier in praktijk mee omgaan. En we bespreken hoe we dat door kunnen vertalen in ons eigen leven. Het wordt een boeiende avond over een thema dat ons allen bezighoudt.

 

Datum:

15 februari 2018

Tijd: 20.00- 22.00 uur
Plaats: Krimpenerwaard College
Inleider: Fred van Iersel
Opgave bij: Ivan Jankie, ivan.e.jankie@12move.nl
Dit is de tweede avond in het kader van het thema
Duurzaamheid van de Raad van Kerken in Krimpen aan den IJssel

Derde thema-avond: Duurzaamheidsmarkt

Hoe kun je het werken aan duurzaamheid handen en voeten geven? Verschillende mensen uit ons dorp zijn hier actief mee bezig. In dit seizoen maken we kennis met hen in de kerkbladen. Op de duurzaamheidsmarkt kunt u hen ontmoeten en iets van hun werk zien. U kunt hen concreet ondersteunen en wordt ook zelf wellicht op ideeën gebracht. Want duurzaam geloven en denken leidt tot duurzaam doen.

Datum:

24 april 2018
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Plaats: RK kerk De Bron, Memlinghof 2
Inleider: Rita Scholenberg, Arnold Spek,
Corinne Groenendijk, Hilda Pleysier
Opgave bij: Hilda Pleysier,  hilda.pleysier@online.nl
Dit is de derde avond in het kader van het thema
Duurzaamheid van de Raad van Kerken in Krimpen aan den IJssel

Meditatiegroep op de maandag

In deze groep ontdekken we samen wat stilte en meditatie in je leven kan betekenen. De christelijke traditie noemt dat ‘Vacare’ met aandacht leven en vrij worden. Vacare is in vrijheid leven met de schepping, de mensen om je heen, jezelf en de Bron van alle leven. In de kring lezen we een passage uit het boek ‘van Kick Bras en delen onze leeservaringen. Ook zullen we enkele teksten die over het omgaan met de aarde, de schepping lezen. Daarna worden we samen stil met een woord dat wil inspireren, om te komen in de aanwezigheid van de Eeuwige. Wat we vragen is het ‘commitment’  om de genoemde bijeenkom-sten bij te wonen en de wens om samen met anderen te zoeken naar je eigen vorm van meditatief leven.

Data:

In 2017: 25/9, 23/10, 13/11, 11/12
In 2018: 15/1, 19/2, 26/3, 23/4, 25/6
en een stiltedag in mei/juni
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Plaats: De Wingerd, Populierenlaan 90a
Inleider: Jacqueline Snijders,
Ds. Corinne Groenendijk
Opgave bij: Corinne Groenendijk
T  0180-520909 of crgroenendijk@hetnet.nl

Meditatiegroep op de dinsdag: kennismaken met de geestelijke weg.

Hoe kom ik dichter bij God of de Bron van het leven? Hoe leef ik gelukkiger en meer in balans?
Vele mensen voor ons zijn in hun leven hiernaar op zoek gegaan. Novicemeesters en coaches uit de christelijke traditie beschrijven hoe mensen die weg zijn gegaan; wat hen hielp en wat valkuilen blijken te zijn. In de kring maken we kennis met de vijf stappen op de geestelijke weg die zij onderscheiden en we voegen er een eigentijdse zesde stap aan toe.

We werken met de brochure ‘Meditatie langs de Geestelijke Weg’ waarin teksten en beelden uit de traditie ons de weg wijzen. Je zult merken dat ze je meer open maken om de Eeuwige en zijn weg met jou op het spoor te komen. De avonden starten met stilte en meditatie, zo ontdekken we telkens een stap op de geestelijke weg. Het laatste half uur zullen we onze leeservaringen met elkaar delen. Nieuwe deelnemers zijn welkom in deze groep. Wat we vragen is het ‘commitment’  om de genoemde bijeenkomsten bij te wonen en de wens om samen met anderen te zoeken naar je eigen (geestelijke) weg.

Data: In 2017: 19/9, 24/10, 21/11, 19/12
In 2018: 16/1, 20/2, 20/3, 17/4, 29/5, 19/6
en een stiltedag in mei/juni
Tijd: 20.00-21.30 uur
Plaats: De Wingerd, Populierenlaan 90a
Begeleiders: Hannie van ’t Verlaat en Ds. Corinne Groenendijk
Info en opgave: Hannie van ’t Verlaat
T  0180 580050 of hannievtv@gmail.com

Breng spirit in je leven: Hoe leef je met geloof in deze tijd?

Als je om je heen kijkt zijn er vast mensen die je inspireren of geïnspireerd hebben. Ze laten je op de een of andere manier zien hoe je kunt leven. Sommigen laten je zien hoe je kunt geloven. In de bijbel ontmoeten we zulke mensen ook. We kunnen lezen over hun ervaringen in het leven en hun ervaringen met iets hogers of God.  In deze kring gaan we via de bijbelleesmethode van de ‘Basiscursus Geloven’ met hen in gesprek.
Vorig seizoen waren de deelnemers enthousiast over deze manier van met elkaar in gesprek gaan.  Binnen de kortste keren zaten we van alles met elkaar te delen. En de bijbelverhalen gingen op een nieuwe manier voor ons leven. Een paar jaar geleden zijn we gestart met een gespreksgroep voor dertigers en veertigers. De deelnemers zijn enthousiast om verder te gaan: ‘omdat ik op deze manier actief met mijn geloof bezig blijf’, of ‘om wat meer rust of verdieping in mijn leven te hebben’, of ‘omdat het goed is hierin met anderen op te trekken’. Graag begroeten we nieuwe mensen in de groep. Spreekt deze opzet je aan? Je bent van harte welkom om mee te doen.

Datum: In 2017: 27/9, 1/11, 13/12
In 2018: 31/1, 14/3, 18/4, 30/5 en 13/6
Tijd: 20.00-22.00 uur
Plaats: Bij mensen thuis,
op 27 september bij Margreet Fraanje, Orchidee 7
Begeleiding: Margreet Fraanje en Ds. Corinne Groenendijk
Info en opgave: Margreet Fraanje,  m.fraanje@live.nl

Liberaal Christendom’, een boek voor de kerk van nu.

Onder ‘liberaal christendom’ verstaan de schrijvers een ruimdenkende, niet-dogmatische vorm van Christendom, die zonder opdringerigheid het belang van Christelijk geloof wil uitspreken. Het gaat daarbij om het ervaren, doen van en denken over dat geloof.
De schrijvers staan een geloofsgemeenschap voor die het leven viert, aandacht heeft voor kritiek en hulpbehoevendheid van buiten de eigen gemeenschap en een bijdrage levert aan bijvoorbeeld ouderenwerk, vreemdelingenwerk, voedselbank en inloophuizen.
Daar hoort ook een theologie bij. Theologie is voor de schrijvers een voortdurend gesprek over geloofszaken, waarbij de uitkomst nooit tot definitieve waarheid leidt. In een twintigtal hoofdstukken bespreken zij de geloofszaken die hen bezighouden.
Vorig seizoen maakten we kennis met dit boek dat bij de deelnemers veel herkenning en enthousiasme opriep. Vandaar dat we dit seizoen verder gaan. Op de dinsdagen 6 februari en 6 maart bespreken Corinne Groenendijk en Jilles Scheurwater een aantal onderwerpen uit het boek en gaan daarbij, hoe kan het anders, met de deelnemers in gesprek. Van harte welkom voor wie eerder deelnam maar ook voor nieuwe deelnemers!

Datum: 6 februari en 6 maart 2018>
Tijd: 20.00-22.00 uur
Plaats: De Wingerd, populierenlaan 90a
Begeleiding: Jilles Scheurwater en Ds. Corinne Groenendijk
Info en opgave: Jilles Scheurwater,
T. 0180 514551 of jhscheurwater@live.nl

Lezing en excursie vloedbos

Begin april komt Pier Werksma een lezing houden over het gebied waar hij als jochie vaak speelde.
Het vloedbos is een buitendijks gebied van de Stormpolder.
Door de wisselende waterstanden kent het gebied een unieke flora.
Als oud-Krimpenaar Pier Werksma over het vloedbos begint te vertellen, kan hij bijna niet meer ophouden. Wie bijv. alles over spindotters wil weten, mag zijn lezing niet missen.
We gaan onder zijn leiding ook een uurtje in het gebied zelf lopen.


Opgave en inlichtingen:
      Jilles Scheurwater,
      T 0180-514551, jhscheurwater@live.nl


                                   

FilmPlus, een andere kijk op niet-alledaagse films.

Vier keer per seizoen vertonen we op een maandagavond een niet alledaagse film Een groep van 30-35 mensen uit geheel Krimpen mogen wij tot onze trouwe bezoekers rekenen. De vertoonde films getuigen van een religieuze, maatschappelijke, filosofische of historische diepgang. Ds. A. Schipper laat ons op zijn ontwapenende manier steeds opnieuw genieten van de bijzondere kanten van deze films. Een levendige discussie besluit de avond. Mocht u geïnteresseerd zijn, laat mij uw e-mailadres weten en ik houd u op de hoogte.
Zodra bekend welke films verder gedraaid zullen worden, laat ik u dat per e-mail weten inclusief een korte toelichting.


Voor 9 oktober staat op het programma: “Spring, summer, fall, winter….and spring”, van de Koreaanse regisseur Kim Ki-duk.
Voor 20 november staat op het programma: “Silence” van Martin Scorcese n.a.v. het gelijknamige boek van de Japanse schrijver Shusaku Endo over de vervolging van Jezuïeten en Japanse christenen in de 17e eeuw.

Filmgroet van Jan de Witte

Datum: In 2017: 9 oktober en 20 november
In 2018: 15 januari en 19 maart
Tijd: 19.30 uur
Plaats: De Wingerd, populierenlaan 90a
Begeleiding: Jan de Witte
Bijdrage: € 3.-      (inclusief consumpties)
             Eerste avond van het seizoen gratis

Info en opgave:

Jan de Witte,  dewitte.jar@planet.nl

                                  


Passie voor lezen

Onze leesclub is uitgegroeid tot een aantal boekenliefhebbers die ook op elkaar betrokken zijn. De besprekingen zijn vaak geanimeerd en de deelnemers voelen zich vrij te praten over wat hen werkelijk bezighoudt.
Het was weer niet makkelijk de titels voor komend seizoen vast te stellen. Er zijn twee boeken van de Libris shortlist opgekomen. De buitenlandse auteur is dit jaar Hilary Mantel geworden met De geest geven. Zie ook haar interview met Adriaan van Dis.
Ondanks de grote vaste lezersgroep zijn nieuwe deelnemers van harte welkom.
De boeken zijn vaak moeilijk bij de bibliotheek te krijgen. Maak dus maar snel een verlanglijstje voor uw verjaardag. We hebben er weer zin in.

Datum Schrijver Titel Jaar Uitgeverij
10 okt.’17
14 nov.’17
12 dec.’17
13 feb.’18 
13 mrt.’18
10 apr.’18
Stefan Hertmans
Lize Spit
Jeroen Olyslaegers
Jan van Mersbergen
Marcel Möring
Hilary Mantel
De bekeerlinge
Het smelt
Wil
De ruiter
EDEN
De geest geven
2016
2016
2016
2016
2016
2016
De Bezige Bij
DAS MAG
De Bezige Bij
Cossee
De Bezige Bij
Atlas Contact

 

 

Tijd: Dinsdag 20.00 uur
Plaats: De Wingerd, populierenlaan 90a
Begeleiding: Jansje en Jilles Scheurwater
Bijdrage: €5,- voor de gehele serie
Info en opgave: Jilles Scheurwater,
T  0180-514551,   jhscheurwater@live.nl