De Kerkenraad vanuit de kerkenraad jaarverslag 2016-2017

De kerkenraad is de centrale plaats waar de afgevaardigden van de
werk-groepen eens in de maand bij elkaar komen.
Hier worden de actuele zaken binnen de gemeente besproken en het beleid vastgesteld.
Het moderamen, dat deel uitmaakt van de kerkenraad vormt het dagelijks-bestuur.
Zij bereidt de kerkenraad voor en controleert en begeleidt de uitvoering van het vastgestelde beleid.

Vanuit de kerkenraad (januari 2019)

U heeft al enige tijd niet zoveel van uw wijkkerkenraad gehoord, maar dat betekent niet dat de kerkenraad het afgelopen half jaar heeft stil gezeten In de zondagsbrief heeft u gelezen over de thema-avonden die we hebben gehouden in oktober en november. En als laatste dat het moderamen van de Wingerd in gesprek zou gaan met het moderamen van de AK. Dat gesprek vond plaats op 16 november 2018 en verliep in een goede open sfeer. Wij hebben in dat gesprek ons gevoel dat we zo langzamerhand naast het proces 'Samen in de Ark' stonden kunnen neerleggen. Dat we op dit moment helemaal geen groeiende samenwerking ervaren, dat de communicatie minimaal is en dat daardoor de motivatie binnen de wingerdgemeente afneemt.
Daarnaast spraken we ook over de organisatiedruk die wij als kleiner wordende wijkgemeente ervaren en dat het daardoor steeds moeilijker wordt om het hoofd boven water te houden.
Tijdens het gesprek is er toen een besluit genomen om een kleine werkgroep in te stellen met als opdracht om het project 'Samen in de Ark' weer vlot te trekken.

Deze werkgroep kwam met voorstellen die we in de kerkenraad van 10 januari 2019 bespraken:
-- Naast de gewone diensten zijn er zoveel als mogelijk
   gezamenlijke diensten waarin zowel het confessionele- als    het open karakter tot hun recht komen.
-- Er komt een blijvende commissievan samenwerking,
   waaraan zo veel als mogelijk gezamenlijke activiteiten
   worden gemandateerd.
-- Voor het inrichten van een nieuwe structuur in het Ark-
   gebouw moeten nog vele zaken verder worden uitgewerkt.
   Hiervoor wordt een stappenplanontwikkeld, waarbij tripartite
   (vertegenwoordigers vanuit Ark, Rank, respectievelijk
   Wingerd) groepjes opdrachten zullen uitwerken. Voor het
   vervolgtraject wordt een onafhankelijke externe begeleider
   ingeschakeld.

 

-- Een zorgvuldige communicatie en afstemming daarvan
   naar de betrokkenen is van het grootste belang. Aan de
   wijkgemeenten moet uitleg worden gegeven over de
   inrichting van het vervolgtraject. Maar eerst de hoofdlijnen
   van de structuur verder uitwerken.
-- Het is voor de Wingerd mogelijk om verder te gaan als
   commissie ex artikel 9.4. van Ordinantie 4 onder verant-   
   woordelijkheid van de Algemene Kerkenraad. In dat geval
   hoeven wij een aantal taken die we als wijkgemeente
   hebben niet meer te doen en kunnen we ons met name
   alleen richten op ons gemeente zijn bijv. (zondagse
   vieringen, pastoraat). Dit kan veel werkdruk voor ons
   wegnemen. Het is uiteraard aan de Wingerd zelf om dit
   verder uit te zoeken.

Het mag duidelijk zijn dat de kerkenraad blij was dat we hiermee weer betrokken zijn bij het proces 'Samen in de Ark".
Hoewel er natuurlijk nog genoeg vragen blijven. We gaan in ieder geval weer samen verder bouwen aan een nieuw religieus centrum waar Ark, Rank en Wingerd samen hun thuis gaan vinden.
Met het voorstel om verder te gaan als commissie ex artikel 9.4. van Ordinantie 4 gaan we natuurlijk zelf aan de slag. Enerzijds zullen we in kaart brengen wat het voor ons gaat betekenen als we als commissie verder gaan, anderzijds biedt de PKN nieuwe mogelijkheden / kansen. Er is in december 2018 een nota uitgebracht 'Mozaïek van kerkplekken en nieuwe vormen van kerk-zijn', waarin voorstellen om de organisatielast voor kleine gemeenten te beperken. Hoewel deze nota vooral gericht is op nieuwe gemeenten die ontstaan, biedt deze nota mogelijk ook kansen voor ons om als kleine gemeente met beperkte organisatielast verder te gaan.
Zodra we hier meer over weten hoort u hierover natuurlijk meer
Dik Braam (dikbraam@live.nl)

Beleidsbesluiten vanaf 2001:

-   3    jaarverslag 2017-2018
-   3    plaatselijke regeling 2016
-   3    Koers Wingerd II
-   3    communiqué rapport commissie Leertouwer
-   3    Koers Wingerd vanaf 2016

 

2

Dik BraamInleiding jaarverslag 2017-2018 door de voorzitter

Terugkijkend op het afgelopen seizoen liepen de zaken in de Wingerd gewoon door.
De kerkenraad vergaderde om de 6 weken en de geplande activiteiten werden uitgevoerd. U leest daar verder over in de verslagen van de werkgroepen. Een gewone wijkgemeente, zoals een wijkgemeente nu eenmaal functioneert.

En toch………
Naast het werk in onze eigen wijkgemeente liep het proces van PKN Krimpen
Moeizame besprekingen in de werkgroep Samen in de Ark legde een druk op het geheel. Tijdens de besprekingen werd meerdere keren overlegd met een klankbordgroep, bestaande uit enkele kerkenraadsen gemeenteleden. Maar met het advies van de werkgroep Samen in de Ark was niet iedereen gelukkig. Hadden we gehoopt op nauwere banden met de Ark, bleek dat de Ark zich meer thuis voelde bij de Rank. Met als gevolg dat er eerst gesprekken tussen Rank en Ark gevoerd werden/worden om te kijken of zij op termijn samen kunnen gaan.

En wij? Wij bleven alleen achter, wij deden niet mee, wij werden voor ons gevoel in de wachtstand gezet. Ondertussen ontstond er het beeld van die grote gemeente (Rank/Ark) waarnaast wij als klein groepje zouden worden getolereerd. Dat voelde niet goed. In de informatiebijeenkomst van de gemeente op 15 april 2018 kwam dit ook duidelijk naar voren en ook daarna ben ik er meerdere keren op aangesproken. Sommigen zeiden zelfs dat we zonodig over onze eigen principes heen moesten stappen om toch mee te kunnen doen in het proces van Rank en Ark.

Daarnaast ik hoorde ook geluiden dat dit hele proces nu wel erg lang gaat duren. Sommigen worden blasé en wachten af, anderen zoeken hun eigen weg en dreigen af te haken. Kortom weinig enthousiasme en veel afstandelijkheid voor de plannen zoals die er liggen.

En toch…….
Het was zeker niet allemaal kommer en kwel. In de kerkenraad spraken we nog eens over onze kernwaarden, wat we
belangrijk vinden, ook al zijn we klein. Waarden waarop we herkend willen worden. We werden uitgedaagd door de AK
om die waarden te vatten in een open profiel om zo die herkenbaarheid ook naar buiten toe zichtbaar te krijgen. Gelukkig
zijn er dan ook weer gemeenteleden die hierin willen meedenken en dat is weer bemoedigend.
Daarnaast vierden we samen weer het Feest van de Geest met kunstenares Marian Kastelein en startten we samen dit
seizoen met een grote groep deelnemers aan de boottocht door de Biesbosch. Allemaal zaken waar ik weer blij van wordt.

En hoe nu verder?
In de toekomst kijken is niet zo eenvoudig en daar waag ik mij dan ook niet aan, maar ik ben ervan overtuigd en ik niet
alleen, dat er in Krimpen aan den IJssel een plek moet blijven voor iedereen die op zijn eigen manier, al zoekend en tastend
in Zijn voetsporen probeert te gaan, een plek waar je mag zijn wie je bent, waar je gekend en gezien wordt.

Ook vandaag
vraag ik mij opnieuw af
wie Jij was of bent,
wat Jij wilt

Velen
weten het beter,
enigen
volgen Je na,

Hoe echter kwam Je
ook nog bij mij terecht?
‘k Ben toch niet diegene
die Je nodig hebt!

Toch,
toch
raak ik niet los
van Jou
                          Kurt Marti

Dik Braam
september 2018