De Kerkenraad vanuit de kerkenraad jaarverslag 2016-2017

De kerkenraad is de centrale plaats waar de afgevaardigden van de
werk-groepen eens in de maand bij elkaar komen.
Hier worden de actuele zaken binnen de gemeente besproken en het beleid vastgesteld.
Het moderamen, dat deel uitmaakt van de kerkenraad vormt het dagelijks-bestuur.
Zij bereidt de kerkenraad voor en controleert en begeleidt de uitvoering van het vastgestelde beleid.

Vanuit de kerkenraad (mei 2018)

Op donderdag 24 mei kwam de kerkenraad weer bij elkaar.
Het was de eerste vergadering waarin we terugkeken op de informatiebijeenkomst over het advies van de werkgroep Samen in de Ark en het besluit van de AK n.a.v. dit advies.
Ook in de kerkenraad klonk teleurstelling over het toekomstbeeld dat nu geschetst is:

 • Krijgen we nu een klein plekje naast die grote Ark/Rank combinatie?
 • Hebben wij wel toekomst als kleine groep naast zo’n grote gemeente?
 • Worden wij straks wel serieus genomen of worden we slechts geduld?
 • Wat is voor ons de meerwaarde? Of verhuizen we slechts
 • Waarom zijn wij niet als waarnemer aanwezig bij de gesprekken tussen Rank en Ark over de inrichting van het Confessionele profiel?

Daarnaast waren er ook positieve geluiden:

 • Twee jaar geleden hadden we niet gedacht dat er nu gesprekken tussen twee wijkgemeenten zouden plaatsvinden.
 • Door samen in een gebouw te gaan wonen mòet de samenwerking wel beter worden. Zo zal een Feest van de Geest al direct  in een ander kader komen te staan en een grotere uitstraling krijgen in een gebouw waar we gezamenlijk in wonen.
 • Mensen zullen zich straks vrijer voelen om bij elkaar te shoppen en wederzijds met elkaar mee te doen. Dat brengt voor ons nieuw leven in de brouwerij.

Kortom, ook de kerkenraad is bezorgd, maar er klinkt ook hoop.

Ik vertelde van het gesprek dat ik samen met Corinne had met André Boon, Henk Bouman en Janny van den Oever op 26 april (Johannes Buitenwerf was op vakantie). Ook zij waren zeer ongerust en vonden het onbestaanbaar dat er straks tegelijk twee aparte diensten in een gebouw zullen plaatsvinden. Het moet toch mogelijk zijn om straks op elke zondag één gezamenlijke dienst te organiseren? Ook zij vonden het ongelofelijk dat wij niet als waarnemer aanwezig zijn bij de gesprekken tussen Rank en Ark. Zij vonden het vreemd dat wij, als delegatie van de Wingerd in de werkgroep Samen in de Ark, geen afstand hebben genomen van het advies dat deze werkgroep heeft uitgebracht.
Hoewel wij hun droom delen, zien we als kerkenraad ook dat het een brug te ver is, ook voor Wingerdleden, om nu in een keer deel te worden van een overwegend orthodoxe dienst. Hoe kun je dan bijvoorbeeld avondmaal vieren?

André deed het verzoek om

 • nog voor de zomervakantie de gemeente de vraag voor te leggen hoe men staat tegenover het idee van twee afzonderlijke kerkzalen voor twee gelijktijdige diensten.
 • de AK te verzoeken om alsnog de Wingerd als waarnemer aanwezig te laten zijn bij de gesprekken tussen Rank en Ark over de inrichting van het confessionele profiel. Daarnaast kunnen Rank en Ark eveneens aanwezig zijn als waarnemer bij de inrichting van het open profiel.

Na een uitgebreide discussie kwam de kerkenraad tot de conclusie dat

 • er in de de werkgroep Samen in de Ark goed en zorgvuldig gesproken is over vormen van samengaan tussen de 3 wijkgemeenten. We zullen een veelkleurig geheel gaan vormen. Verschillende keren is naar de Wingerd toe uitgesproken dat men dit belangrijk vindt voor de toekomst van de PG in Krimpen. Ook realiseert men zich dat er in elke wijkgemeente ook vele kleuren zijn. De 3 werkgroepsleden zien geen reden alsnog terug te komen op het eindrapport van de commissie.
 • het belangrijk is dat we in de pas blijven lopen in het proces van de AK. Daarin is nu tijd ingeruimd om te onderzoeken of samengaan tussen Ark en Rank in een confessioneel profiel op afzienbare tijd mogelijk is. Als dat gaat lukken zitten we straks met twee i.p.v. 3 wijkgemeenten in een kerkgebouw.
 • de informatiebijeenkomst bedoeld was om te gemeente te informeren over het advies en het besluit van de AK. Dat had natuurlijk ook alleen via het kerkblad gekund. In de AK gingen echter stemmen op om dat in een bijeenkomst te doen, zodat gemeenteleden ook verhelderende vragen konden stellen.  Later, als er meer duidelijkheid is over de samenwerking tussen Ark en Rank en het confessionele- en open profiel zal de mening van de gemeente worden geraadpleegd voordat er een definitief besluit genomen wordt.
 • als we nu de gemeente bijeen roepen zal er weinig te bespreken zijn, omdat we de besluiten al toegelicht hebben en pas in de volgende ronde er ruimte voor bespreking zal zijn. Dit kan natuurlijk altijd als gedachtenwisseling maar het is de vraag of we daar gemeenteleden recht mee doen .
 • op dit moment zijn er al veel gemeenteleden op vakantie, waardoor een gemeentevergadering een scheef beeld geeft.
 • het idee om een waarnemer van de wingerd mee te laten doen is een goed idee. We hebben dat niet eerder bedacht. Nu is het proces tussen ark en rank al ver gevorderd en is het vreemd nu om in te stappen in een bijna afgerond proces.

De kerkenraad nam dan ook het besluit om om

 • geen gemeenteraadpleging te organiseren voor de vakantie
 • niet bij de AK te pleiten om de Wingerd alsnog als waarnemer  te laten deelnemen aan de gesprekken tussen Rank en Ark.
 • vanuit de kerkenraad in de zondagsbrief uit te leggen waar we nu in het proces staan en waar er kansen liggen voor vernieuwing, samenwerking en veelkleurigheid.

U begrijpt dat we na dit onderwerp niet zo heel veel tijd meer over hadden.
Toch stonden er nog twee onderwerpen op de agenda.
Er lag een vraag vanuit de AK hoe wij staan tegenover gezamenlijke diensten en avond gebeden tijdens de Stille Week voor alle kerken van PKN-Krimpen. Deze vraag was ook al besproken binnen de werkgroep eredienst. We kwamen samen tot de conclusie dat we graag willen meewerken aan dergelijke diensten op maandag, dinsdag en woensdag als er geen beperkingen zijn voor vrouwelijke ambtsdragers en ambtsdragers met een andere seksuele geaardheid. Wat betreft de diensten op Witte donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag hebben we vanwege het specifieke karakter de voorkeur om deze in onze eigen gemeente te vieren.
Als laatste spraken we nog over het open profiel. Komende maand zullen we daar met 5 gemeenteleden aan werken. Uitgangspunt daarbij zal zijn ons beleid zoals beschreven in koers Wingerd 1.
Al met al een kerkenraad die ergens over ging, waar we in een open discussie over lastige onderwerpen spraken en waar we na afloop nog even samen een glas konden drinken.
Dik Braam (dikbraam@live.nl

Beleidsbesluiten vanaf 2001:

-   3    jaarverslag 2016-2017
-   3    plaatselijke regeling 2016
-   3    Koers Wingerd II
-   3    communiqué rapport commissie Leertouwer
-   3    Koers Wingerd vanaf 2016

 

2

Dik BraamInleiding jaarverslag 2016-2017 door de voorzitter

Dit seizoen startte de kerkenraad met het vaststellen van koers Wingerd II, een beleidsstuk met aanbevelingen om het werk in de gemeente lichter te maken.
Een van de adviezen was om de reguliere kerkenraad af te slanken tot 9 personen en een vergaderfrequentie vast te stellen op een keer in de zes weken. Het moderamen te verkleinen tot 3 personen met als taak de kerkenraad voor te bereiden. Door de verhoogde vergaderfrequentie kunnen alle besluiten ook daadwerkelijk in de kerkenraad plaatsvinden.
Het was voor de kerkenraadsleden best wel spannend om in zo’n klein groepje te werken. De verantwoordelijkheid werd best wel gevoeld, maar gaande het jaar raakten we steeds beter op elkaar ingespeeld. Er waren minder voorgenomen besluiten vanuit het moderamen, waardoor er meer ruimte kwam voor discussie en open besluitvorming in de kerkenraad zelf. Binnen het moderamen kwam meer ruimte om te brainstormen en na te denken over de vraagstukken die op ons afkwamen. Wel was het jammer dat de scriba al zo snel zijn taak neerlegde en deze vacature niet werd vervuld. Een moderamen van twee personen is duidelijk te klein gebleken en we zijn dan ook blij dat Peter Schurink in het moderamen wil meedenken en meepraten.
In koers Wingerd II stonden ook diverse aanbevelingen voor de werkgroepen. Deze aanbevelingen waren niet bindend maar bedoeld als advies om het werk in de werkgroepen lichter te maken.
Bij een eerste evaluatie van koers Wingerd II in januari bleek dat de meeste werkgroepen nog niet zoveel bezig waren geweest met de aanbevelingen, maar mogelijk hebben zij de tweede helft van het seizoen gebruikt om de aanbevelingen verder uit te werken. U leest dit vast in hun jaarverslagen.
Een tweede en misschien wel belangrijker aandachtspunt vormde de reorganisatie van PKN Krimpen. Tot twee keer toe presenteerde de Algemene Kerkenraad een conceptbeleidsplan ‘Zicht op overmorgen’. Tot twee keer toe heeft de kerkenraad daarover de gemeente gehoord in een gemeentevergadering op 12 januari en 18 april. In het eerste conceptbeleidsplan konden we ons uitspreken over onze voorkeur voor herhuisvesting en/of samen gaan met een andere wijk. Onze keuze viel duidelijk op het samengaan met de Ark. Helaas bleek dat de verschillende wijken ook verschillende keuzes hadden gemaakt, waardoor de A.K. met een compleet nieuw voorstel moest komen: drie wijken, Rank, Ark en Wingerd gaan samen in het gebouw van de Ark. Over de manier waarop zal een werkgroep uit deze drie wijken aanbevelingen doen. Ook met dit voorstel konden we als gemeente instemmen en gelukkig de andere wijken ook. Het beleidsplan ‘Zicht op overmorgen’ versie 2 kon dan ook door de A.K. worden vastgesteld, waarmee een belangrijk besluit m.b.t. de reorganisatie van PKN Krimpen is genomen. Vanuit onze gemeente hebben 3 leden zitting is de werkgroep. Dat zijn Johannes Buitenwerf, ds. Corinne Groenendijk en ikzelf. Zij worden bijgestaan door een groepje mensen uit de gemeente (klankbordgroep) die meedenken over de problematiek waarover in de werkgroep wordt gesproken.
De werkgroep is inmiddels gestart en als u dit leest heeft u hier vast al het een en ander over gehoord.
En wij, hoe staan wij in dit proces?
Het aantal leden neemt gestaag af, nu al minder dan 600 leden. Ook het aantal trouwe kerkgangers wordt steeds minder, kijk maar om je heen in de kerk. Onze predikant werkt vanaf 1 januari 2018 nog maar in deeltijd (80%) waarvan ook nog een deel in overkoepelende taken. Dat alles benauwt mij en u misschien ook wel.

En toch……
Ik was buiten op straat
met mijn bellenblaas
en blies bellen
Ze kwamen tevoorschijn
zweefden omhoog,
ze glansden in het zonlicht
en dansten vooruit.


Ik keek ze na
En even dacht ik:
Als god bestaat
en bellen blaast,
ben ik zo’n bel
God, dankuwel
                Erik Idema

Dik Braam
Augustus 2017