De Kerkenraad vanuit de kerkenraad jaarverslag 2017-2018

De kerkenraad is de centrale plaats waar de afgevaardigden van de
werk-groepen eens in de maand bij elkaar komen.
Hier worden de actuele zaken binnen de gemeente besproken en het beleid vastgesteld.
Het moderamen, dat deel uitmaakt van de kerkenraad vormt het dagelijks-bestuur.
Zij bereidt de kerkenraad voor en controleert en begeleidt de uitvoering van het vastgestelde beleid.

Vanuit de kerkenraad (april 2019)

Even bijpraten….
De laatste keer dat ik u informeerde over de voortgang van het proces ‘Samen in de Ark’ was n.a.v. onze gemeentevergadering op 21 maart 2019. In de impressie over deze vergadering kwam naar voren dat we als gemeente verschillend denken over onze toekomst. Voor de kerkenraad jammer, want die moest op haar vergadering op 11 april 2019 toch met een besluit komen. En dat was lastig. Toch meende de kerkenraad dat we vooralsnog door moeten gaan op de ingeslagen weg en dat is onze verhuizing naar het nieuwe kerkelijk centrum. We denken nog steeds dat onze toekomst daar meer kansen heeft dan op de Populierenlaan. En als de samenwerking met de confessionele gemeente (Rank/Ark) niet direct tot stand komt, dan toch zeker op termijn. Onze hoop daartoe putten we ook uit een brief van de kerkenraadvoorzitters van de Rank en Ark. Daarin vragen zij om een gesprek met de kerkenraad waarin zij ons deelgenoot willen maken van hetgeen hen bezighoudt in hun fusieproces. Ook willen zij met ons zoeken naar manieren waarop ze contacten met de Wingerd open en constructief kunnen houden. In de kerkenraad hoopten we dat dit schrijven misschien we een begin kan worden van een stukje gezamenlijkheid in het nieuwe kerkelijk centrum.
Afgelopen woensdagavond, 1 mei, vond dit gesprek plaats. Naast de kerkenraadvoorzitters van Ark en Rank, mevrouw Tromp- de Graaf en meneer Van der Niet,  was ook meneer Tissink, de voorzitter van de A.K, aanwezig. En namens onze kerkenraad Corinne Groenendijk, Peter Schurink, Robert Verhagen en ondergetekende.


 

 


In een open gesprek kwam duidelijk naar voren dat de fusie tussen Rank en Ark veel energie vergt. Beide gemeenten hebben samen dan ook nog geen visie ontwikkeld op het ‘samen-wonen’ in een kerkelijk centrum. Alle aandacht gaat op dit moment uit naar hun fusie, die ze nog voor de zomervakantie hopen af te ronden. 
Toch waren we het er ook over eens dat de samenwerking straks niet alleen over het gebouwbeheer moet gaan, maar dat er ook samenwerking op het inhoudelijke vlak moet komen. Er werd voorgesteld om na de zomervakantie een werkgroep in het leven te roepen om te onderzoeken op welke onderwerpen nu en in de toekomst samen kan worden opgetrokken om zo de gezamenlijkheid in het nieuwe kerkelijk centrum vorm te geven. Beide voorzitters gaan dit voorstel nog voor de zomervakantie voorleggen aan hun eigen kerkenraden.
Al met al een positief gesprek dat hopelijk een begin mag zijn van een fijn ‘samen-wonen’ in een nieuw kerkelijk centrum.

Dik Braam


Beleidsbesluiten vanaf 2001:

-   3    jaarverslag 2017-2018
-   3    plaatselijke regeling 2016
-   3    Koers Wingerd II
-   3    communiqué rapport commissie Leertouwer
-   3    Koers Wingerd vanaf 2016

 

2

Dik BraamInleiding jaarverslag 2017-2018 door de voorzitter

Terugkijkend op het afgelopen seizoen liepen de zaken in de Wingerd gewoon door.
De kerkenraad vergaderde om de 6 weken en de geplande activiteiten werden uitgevoerd. U leest daar verder over in de verslagen van de werkgroepen. Een gewone wijkgemeente, zoals een wijkgemeente nu eenmaal functioneert.

En toch………
Naast het werk in onze eigen wijkgemeente liep het proces van PKN Krimpen
Moeizame besprekingen in de werkgroep Samen in de Ark legde een druk op het geheel. Tijdens de besprekingen werd meerdere keren overlegd met een klankbordgroep, bestaande uit enkele kerkenraadsen gemeenteleden. Maar met het advies van de werkgroep Samen in de Ark was niet iedereen gelukkig. Hadden we gehoopt op nauwere banden met de Ark, bleek dat de Ark zich meer thuis voelde bij de Rank. Met als gevolg dat er eerst gesprekken tussen Rank en Ark gevoerd werden/worden om te kijken of zij op termijn samen kunnen gaan.

En wij? Wij bleven alleen achter, wij deden niet mee, wij werden voor ons gevoel in de wachtstand gezet. Ondertussen ontstond er het beeld van die grote gemeente (Rank/Ark) waarnaast wij als klein groepje zouden worden getolereerd. Dat voelde niet goed. In de informatiebijeenkomst van de gemeente op 15 april 2018 kwam dit ook duidelijk naar voren en ook daarna ben ik er meerdere keren op aangesproken. Sommigen zeiden zelfs dat we zonodig over onze eigen principes heen moesten stappen om toch mee te kunnen doen in het proces van Rank en Ark.

Daarnaast ik hoorde ook geluiden dat dit hele proces nu wel erg lang gaat duren. Sommigen worden blasé en wachten af, anderen zoeken hun eigen weg en dreigen af te haken. Kortom weinig enthousiasme en veel afstandelijkheid voor de plannen zoals die er liggen.

En toch…….
Het was zeker niet allemaal kommer en kwel. In de kerkenraad spraken we nog eens over onze kernwaarden, wat we
belangrijk vinden, ook al zijn we klein. Waarden waarop we herkend willen worden. We werden uitgedaagd door de AK
om die waarden te vatten in een open profiel om zo die herkenbaarheid ook naar buiten toe zichtbaar te krijgen. Gelukkig
zijn er dan ook weer gemeenteleden die hierin willen meedenken en dat is weer bemoedigend.
Daarnaast vierden we samen weer het Feest van de Geest met kunstenares Marian Kastelein en startten we samen dit
seizoen met een grote groep deelnemers aan de boottocht door de Biesbosch. Allemaal zaken waar ik weer blij van wordt.

En hoe nu verder?
In de toekomst kijken is niet zo eenvoudig en daar waag ik mij dan ook niet aan, maar ik ben ervan overtuigd en ik niet
alleen, dat er in Krimpen aan den IJssel een plek moet blijven voor iedereen die op zijn eigen manier, al zoekend en tastend
in Zijn voetsporen probeert te gaan, een plek waar je mag zijn wie je bent, waar je gekend en gezien wordt.

Ook vandaag
vraag ik mij opnieuw af
wie Jij was of bent,
wat Jij wilt

Velen
weten het beter,
enigen
volgen Je na,

Hoe echter kwam Je
ook nog bij mij terecht?
‘k Ben toch niet diegene
die Je nodig hebt!

Toch,
toch
raak ik niet los
van Jou
                          Kurt Marti

Dik Braam
september 2018